👑پیمان حیدری 👑 🚩میانه🚩

peyman.heidary2691

نه تکرار میشیم نه تکراری

آذربایجان میانه،🚩🚩🚩🚩

@jalal5621 @jalal5621

داداشمی با تعصب

آذربایجان میانه 🚩 🚩🚩🚩🚩

آذربایجان میانه

داداشم

در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند

آذربایجان میانه

آذربایجان .میانه 🚩🚩🚩🚩

#از # ترس #هر # جُنبنده ای# تا #صبح # بیدار #است #
دشتِ# بدونِ# شیر #جولانگاهِ #کفتار # است#